حضرت حافظ: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را !!! به خال هندو اش بخشم سمرقند و بخارا را * و صائب در جواب می گوید: هر آنکس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را !!!! اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را !!!! به خال هندو اش بخشم سر و دست و تن و پا را !! * و شهریار در جواب می گوید: هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد !!! نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند !! نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را !! اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را !! به خال هندو اش بخشم تمام روح و اجزا را !!

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 شهریور 1388    | توسط: ElHaM No1    |    | نظرات()